Vào lúc 10:46:20, 16/11/2015

XẾP HẠNG CÁC NƯỚC ĐƯỢC CẤP VISA ĐỊNH CƯ MỸ THEO DIỆN ĐẦU TƯ EB-5 2012 - 2014
China (2014 – 8,308; 2013 – 6,250; 2012 – 5,683)
South Korea (2014 – 162; 2013 – 309; 2012 – 378)
Taiwan (2014 – 99; 2013 – 113; 2012 – 123)
Vietnam (2014 – 92; 2013 – 33; 2012 – 26)
Iran (2014 – 72; 2013 – 82; 2012 – 76)
Russia (2014 – 56; 2013 – 39; 2012 – 21)
India (2014 – 55; 2013 – 35; 2012 – 28)
Mexico (2014 – 44; 2013 – 63; 2012 – 14)
Nigeria (2014 – 37; 2013 – 17; 2012 – 15)
Japan (2014 – 35; 2013 – 70; 2012 – 21)
Venezuela (2014 – 30; 2013 – 35; 2012 – 48)
GB & Northern Ireland (2014 – 25; 2013 – 52; 2012 – 44)
Egypt (2014 – 21; 2013 – 22; 2012 – 11)
Canada (2014 – 18; 2013 – 20; 2012 – 32)
Hong Kong (2014 – 15; 2013 – 16; 2012 – 20)
South Africa (2014 – 13; 2013 – 8; 2012 – 22)
Brazil (2014 – 6; 2013 – 11; 2012 – 10)
Germany (2014 – 5; 2013 – 10; 2012 – 9)
Bangladesh (2014 – 2; 2013 – 10; 2012 – 2)
Malaysia (2014 – 0; 2013 – 12; 2012 – 0)
Image title

TOP 5 NƯỚC ĐƯỢC CẤP VISA ĐỊNH CƯ MỸ THEO DIỆN ĐẦU TƯ EB-5 2006 - 2012
Image title