Vào lúc 10:42:42, 09/06/2016

KHAI THUẾ KHI THÀNH THƯỜNG TRÚ NHÂN TẠI MỸ

Thuế là số tiền mà mọi người đóng cho chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương. Thuế trả cho những dịch vụ được chính phủ cung cấp. Có nhiều loại thuế khác nhau, như là thuế thu nhập, thuế bán hàng và thuế bất động sản.

Thuế Thu Nhập: Thuế thu nhập được nộp cho chính quyền liên bang, hầu hết các chính quyền tiểu bang và một số chính quyền địa phương. Thu nhập chịu thuế là số tiền mà bạn kiếm được từ tiền lương, tiền do làm nghề tự do mà có, tiền tip và tiền bán bất động sản. Hầu hết mọi người đóng thuế thu nhập bằng cách trừ từ lương của họ. Số tiền thuế thu nhập bạn cần đóng tùy thuộc vào số tiền bạn kiếm được. Những người làm ra ít tiền được đóng thuế thu nhập ở mức thấp hơn. Bất cứ ai thường trú tại Mỹ và có thu nhập, và đáp ứng một số yêu cầu nhất định, đều cần khai thuế và trả bất cứ số tiền thuế nào mà họ nợ.

Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service hay IRS) là cơ quan liên bang thu thuế thu nhập. Người nộp thuế nộp Mẫu Đơn 1040 Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân Mỹ cho IRS hàng năm. Bản khai thuế cho chính quyền biết số tiền bạn kiếm được và số tiền thuế trừ ra từ chi phiếu trả lương của bạn. Nếu tiền thuế trừ ra từ chi phiếu trả lương quá nhiều, bạn sẽ được hoàn trả lại tiền. Nếu tiền thuế trừ ra từ chi phiếu trả lương quá ít, bạn sẽ cần trả IRS.

Image title

Thuế An Sinh Xã Hội Và Thuế Chăm Sóc Y Tế (Medicare): Những khoản thuế liên bang này cũng được trừ từ chi phiếu trả lương của bạn. Chương trình An Sinh Xã Hội trợ cấp cho một số người lao động đã nghỉ hưu và gia đình của họ; một số người lao động bị khuyết tật và gia đình họ; và một số thân nhân của người lao động đã qua đời. Thuế chăm sóc y tế trả cho những dịch vụ y tế cho hầu hết những người trên 65 tuổi. Trong phần lớn các trường hợp, bạn cần làm việc tổng cộng 10 năm (hoặc 40 quý) cuộc đời để được hưởng trợ cấp An Sinh Xã Hội dành cho người về hưu và trợ cấp Medicare. Bạn có thể làm việc chưa đủ 10 năm mà vẫn được nhận tiền trợ cấp bệnh tật hoặc gia đình bạn vẫn nhận được tiền trợ cấp sau khi bạn qua đời căn cứ vào lương của bạn.

Thuế Bán Hàng: Thuế bán hàng là thuế của tiểu bang và địa phương. Những khoản thuế này được cộng thêm vào giá mua món hàng nào đó. Thuế bán hàng được tính dựa trên giá của món hàng. Khoản thu từ thuế bán hàng giúp chi trả cho các dịch vụ của chính quyền tiểu bang và chính quyền địa phương, như đường xá, cảnh sát và cứu hỏa.

Thuế Bất Động Sản: Thuế bất động sản là loại thuế địa phương và tiểu bang thu trên nhà và/hoặc đất của bạn. Trong hầu hết các vùng, thuế bất động sản giúp tài trợ cho những trường học công lập địa phương và những dịch vụ khác.

Tìm Sự Giúp Đỡ Về Việc Khai Thuế

Với tư cách là một thường trú nhân, bạn cần nộp bản khai hoàn thuế thu nhập liên bang hàng năm. Bản khai thuế này bao gồm các khoản thu nhập của bạn từ tháng 1 đến tháng 12 của năm trước. Bạn cần nộp bản khai thuế trước ngày 15 tháng 4. Bạn có thể được giúp đỡ miễn phí về cách khai thuế ở Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế của IRS.

Mẫu Đơn W-2: Báo Cáo Về Lương và Thuế

Mẫu đơn W-2 là mẫu đơn của liên bang liệt kê số tiền bạn kiếm được và những khoản thuế mà bạn đã nộp năm trước. Một năm thuế được tính từ ngày 1 tháng 1 cho tới ngày 31 tháng 12 hàng năm. Theo luật, nhà tuyển dụng phải gửi cho bạn một mẫu đơn W-2 trước ngày 31 tháng 1 hàng năm. Bạn sẽ nhận mẫu đơn W-2 cho mỗi công việc bạn làm. Bạn cần gửi bản sao của mẫu đơn W-2 cùng với bản khai thuế thu nhập cho IRS. Nếu bạn sống hoặc làm việc trong một tiểu bang có thu thuế thu nhập, bạn cần gửi bản sao của mẫu đơn W-2 cùng với bản khai thuế thu nhập tiểu bang của bạn.

Image title

Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế có văn phòng trong các cộng đồng khắp nước Mỹ. Để tìm Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế ở nơi bạn sống, vui lòng truy cập trang web www.irs.gov/localcontacts/index.html. Để nhận trợ giúp bằng điện thoại, hãy gọi IRS theo số 1-800-829-1040 hoặc 1-800-829-4059 (dành cho người khiếm thính). Để biết danh sách tín dụng thuế hiện tại, vui lòng truy cập www.benefits.gov.

Chính Quyền Mỹ Phục Vụ Chúng Ta Như Thế Nào?

Thuế chi trả cho những dịch vụ mà chính phủ liên bang cung cấp cho người dân ở Mỹ. Một số ví dụ về những dịch vụ này là:

  • Gìn giữ đất nước chúng ta an toàn và vững chắc;
  • Chữa bệnh và ngăn ngừa các loại bệnh tật thông qua những nghiên cứu;
  • Giáo dục cho trẻ em và người lớn;
  • Xây dựng và bảo quản đường xá và xa lộ;
  • Cung cấp dịch vụ y tế cho cư dân thu nhập thấp và người già; và
  • Trợ giúp khẩn cấp khi có những thảm họa thiên nhiên, như bão, lụt hoặc động đất.